Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Nick Zuidema Bouwservice

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Nick Zuidema Bouwservice

Nick Zuidema Bouwservice
Meester Kosterweg 44
7914 RG Noordscheschut
KvK: 77867254 0000

Opdrachtgever:
de wederpartij van Nick Zuidema Bouwservice

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Nick Zuidema Bouwservice en een opdrachtgever waarop Nick Zuidema Bouwservice deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Nick Zuidema Bouwservice, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes
1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door Nick Zuidema Bouwservice gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Nick Zuidema Bouwservice is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Voorrijkosten
Nick Zuidema Bouwservice rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf vestigingsadres.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
1. Nick Zuidema Bouwservice zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Nick Zuidema Bouwservice het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Nick Zuidema Bouwservice aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Nick Zuidema Bouwservice worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Nick Zuidema Bouwservice zijn verstrekt, heeft Nick Zuidema Bouwservice het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Nick Zuidema Bouwservice is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Nick Zuidema Bouwservice is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Nick Zuidema Bouwservice de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6. Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Nick Zuidema Bouwservice derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Nick Zuidema Bouwservice zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Nick Zuidema Bouwservice de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Nick Zuidema Bouwservice daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9. Intellectueel eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Nick Zuidema Bouwservice zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Nick Zuidema Bouwservice verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Nick Zuidema Bouwservice worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. Nick Zuidema Bouwservice behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Opzegging
Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht te nemen.

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst
1. De vorderingen van Nick Zuidema Bouwservice op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
• 1. na het sluiten van de overeenkomst aan Nick Zuidema Bouwservice ter kennis gekomen omstandigheden geven Nick Zuidema Bouwservice goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
• 2. indien Nick Zuidema Bouwservice de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de genoemde gevallen is Nick Zuidema Bouwservice bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Nick Zuidema Bouwservice schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na publicatie of oplevering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Nick Zuidema Bouwservice.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Nick Zuidema Bouwservice de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Nick Zuidema Bouwservice slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 13. Honorarium
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Nick Zuidema Bouwservice, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
6. Indien Nick Zuidema Bouwservice met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Nick Zuidema Bouwservice niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Nick Zuidema Bouwservice mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Nick Zuidema Bouwservice kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

Artikel 14. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Nick Zuidema Bouwservice aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Nick Zuidema Bouwservice en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Nick Zuidema Bouwservice onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15. Incassokosten
1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
• 1. over de eerste € 3.000,- 15%
• 2. over het meerdere tot € 6.000,- 10%
• 3. over het meerdere tot € 15.000,- 8%
• 4. over het meerdere tot € 60.000,- 5%
• 5. over het meerdere 3%
2. Indien Nick Zuidema Bouwservice aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
1. Indien Nick Zuidema Bouwservice aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
• 1. De aansprakelijkheid van Nick Zuidema Bouwservice, voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
• 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Nick Zuidema Bouwservice beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
• 3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
• 4. Nick Zuidema Bouwservice is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
• 5. Nick Zuidema Bouwservice is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door (tijdelijk) niet (optimaal) functioneren van datacommunicatie op (delen van) het zo genaamde world wide web (www).

Artikel 17. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Nick Zuidema Bouwservice geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Nick Zuidema Bouwservice niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Nick Zuidema Bouwservice worden daaronder begrepen. Ook het niet (optimaal) functioneren van (delen van) het zo genaamde world wide web (www) worden daaronder begrepen.
2. Nick Zuidema Bouwservice heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Nick Zuidema Bouwservice zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Nick Zuidema Bouwservice opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Nick Zuidema Bouwservice niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Nick Zuidema Bouwservice bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18. Geschillenbeslechting
De rechter in de woonplaats van Nick Zuidema Bouwservice is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Nick Zuidema Bouwservice het recht zijn wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 19. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Nick Zuidema Bouwservice en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
De Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel en zullen op de website te vinden zijn.